newsroom

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Posted On May 8, 2019 at 3:44 pm by / No Comments

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช ๒๕๖๒


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะทำงาน ร้านดงดอกไม้

Credit : ขอขอบคุณภาพ : (ประมวลภาพ) ในหลวง พระราชินีเสด็จออกสีหบัญชร จาก ประชาชาติธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *